Klachtenprocedure

Wat is de klachtenregeling van de school?

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Daarom hebben we een interne klachtenregeling voor Albero Scholen. Gelukkig kunnen we vaak in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen zaken oplossen. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. 

U kunt zich richten tot de directeur van de school, tot het bestuur van Albero Scholen of tot de vertrouwenspersoon die aan iedere school verbonden is. 

 

Klachten over ongewenst gedrag binnen de school melden?

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon van Albero Scholen voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:    

Metha Riderhof

 m.ridderhof@alberoscholen.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst.

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

 

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossingen bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor christelijk Onderwijs. www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ en telefonisch te bereiken op nummer 0703861697