Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  De schoolgids 2023-2024 biedt veel informatie over hoe wij op Kindcentrum De Welle ons onderwijs vorm geven en waarom we dat zo doen.  Het is een onderdeel van Vensters, waarmee je eenvoudig scholen met elkaar kunt vergelijken. Veel leesplezier.

  Venster schoolgids 2023-2024 Kindcentrum De Welle

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

   Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

   Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

    

   Heb je vragen of tips? Mail naar: welle@alberoscholen.nl

  • Activiteitencommissie

   Taak van de Activiteitencommissie 

   De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

   H

   Ouderbijdrage

   Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

   Leden van de Activiteitencommissie

   We hebben een actieve en enthousiaste groep.

    

  • Klankbordgroep ouders

   Als ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad willen wij de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

   We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen.

    

  • Vrijwillige ouderbijdrage

   De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

   Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

   In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €23 per leerling.

  • Gedragscode

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Informatiebeveiliging en privacy

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Protocol time out, schorsing en verwijdering

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Klachtenregeling

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Sponsoring

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Zeeuws armoede pact

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Meldcode en meldplicht

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Verwijsindex

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Rookvrije school

   Lees meer op de website van Albero Scholen