MR

De medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, is een wettelijk verplicht orgaan. Het is in het
leven geroepen om ouders en personeel een stem te geven bij de vorming van beleid ten aanzien van de school. De MR moet om advies of instemming gevraagd worden bij het vaststellen van allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld het schoolplan en de schoolgids, verandering van schooltijden, de formatie, begroting, etc. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden met stemrecht.


De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school, zodat het indienen van een klacht wordt voorkomen.

 

Wij willen een nog actievere MR zijn dan dat we nu zijn. De MR vraagt dan ook informatie van de andere ouders binnen de school om die taak te kunnen verrichten. We denken en praten mee over heel veel zaken binnen de school. U kunt alles melden waar u tegenaan loopt, wat u hindert, wat u stoort en opvalt. Uiteraard ook in positieve zin. Wij brengen het in de MR vergadering en u ontvangt een terugkoppeling op wat u hebt ingebracht. De directeur is adviserend lid. Onze MR is uitgebreid met 1 ouder zonder stemrecht. We noemen dat een MR+. Ongeveer zes keer per jaar komt de MR+ bij elkaar.

 

Oudergeleding.

De oudergeleding bestaat uit:

Jantine Jumelet, Ester Wulffelé (voorzitter) en Miranda Zandijk.

 

Personeelsgeleding.

De personeelsgeleding bestaat uit Kim van den Bogaerdt en Katinka van der Glind

De MR heeft een apart email adres voor ouders:

mrdewelle AT outlook DOT com