MR

De medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, is een wettelijk verplicht orgaan. Het is in het
leven geroepen om ouders en personeel een stem te geven bij de vorming van beleid ten aanzien van de school. De MR moet om advies of instemming gevraagd worden bij het vaststellen van allerlei beleidszaken, bijvoorbeeld het schoolplan en de schoolgids, verandering van schooltijden, de formatie, begroting, etc. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden met stemrecht.

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school, zodat het indienen van een klacht wordt voorkomen.

 Wij willen een nog actievere MR zijn dan dat we nu zijn. De MR vraagt dan ook informatie van de andere ouders binnen de school om die taak te kunnen verrichten. We denken en praten mee over heel veel zaken binnen de school. U kunt alles melden waar u tegenaan loopt, wat u hindert, wat u stoort en opvalt. Uiteraard ook in positieve zin. Wij brengen het in de MR vergadering en u ontvangt een terugkoppeling op wat u hebt ingebracht. De directeur is adviserend lid. Onze MR is uitgebreid met een aantal ouders zonder stemrecht. Dit noemen wij de klankbordgroep. Ongeveer zes keer per jaar komt de MR+ bij elkaar.

 

Oudergeleding:

De oudergeleding bestaat uit: Josephine Abori (voorzitter), Sandra van den Oord en Miranda Zandijk.

 

Klankbordgroep:

 De klankbordgroep bestaat uit: Silvie Versteeg en Natasja Verschuure.

 

Personeelsgeleding:

De personeelsgeleding bestaat uit Kim van den Bogaerdt en Katinka van der Glind. Daarnaast sluit ook de directeur, Cora van der Peijl, altijd aan bij de vergaderingen.

De MR heeft een apart email adres voor ouders:

mrdewelle AT outlook DOT com