Visie op Ouderbetrokkenheid

Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen.

 

Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of in de activiteitencommissie. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Een sterke ouderbetrokkenheid leidt tot betere gedeelde verantwoordelijkheid en draagt het bij aan het welzijn van de kinderen. Komende jaren wil de school ouders daarom meer betrekken bij het onderwijs. Ouderbetrokkenheid bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen. 

 

CBS De Welle ziet ouders als partner 

Partner in de opvoeding, partner in gesprekken en partner in educatie. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. 

De school werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij geven aan wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van de ouders verwachten. Wij zijn open in ons handelen en communiceren. Uiteindelijk levert een goede samenwerking tussen school en ouders een bijdrage aan de prestaties die de kinderen op school leveren, laten we hier samen voor gaan!

 

Wanneer school en ouders elkaar kennen en vertrouwen en wanneer de communicatie tussen beiden goed verloopt, kan de school het onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk inrichten. Het leren kan dan thuis verder gaan, doordat u ernaar vraagt en erover praat met uw kind. Kinderen presteren beter op een school die een goed contact heeft met de ouders. En dat is wat wij graag willen: “eruit halen wat erin zit”, zowel wat betreft het leren als ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

 

Ieder kind is uniek en heeft een eigen onderwijsbehoefte. U mag van ons verwachten dat wij het leerstofaanbod afstemmen op de ontwikkeling van uw kind om zo het beste uit uw kind te halen. De school richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar daarnaast ook op het gebied van creativiteit en vaardigheden op sociaal, cultureel en lichamelijk gebied. U kunt erop vertrouwen dat wij als school op een respectvolle manier omgaan met de kinderen en u als ouder. 

 

Wat mag u als ouders van school verwachten? 

De ouders mogen van onze school verwachten dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Indien nodig het onderwijs aangepast wordt in het belang van het kind. Dat ouders daarvan op de hoogte worden gesteld. Ouders het gevoel geven dat zij WELKOM zijn en dat de school een laagdrempelig, open instituut is waar zij al hun vragen kunnen stellen. 

 

Onze grenzen betreffen de klassenorganisatie en het onderwijsprogramma (lesstof, lesinhouden en rooster), dit is en blijft primair de verantwoordelijkheid van de school. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze eigen autonomie als het gaat om het maken van gefundeerde keuzes op basis van deze aspecten. Wij hebben daarbij niet alleen het belang van het individuele kind voor ogen, maar het belang van de hele groep.

 

Ouders kunnen bijdragen aan de leerprestaties van uw kind door hun kind regelmatig te vragen hoe het was op school en wat hij/zij die dag het leukst of het minst leuk vond. En door zo nu en dan een handje te helpen bij het oefenen van leerstof. Maar ook door de leerkracht van hun kind te informeren wanneer zij zich zorgen maken over hun kind, of wanneer zij grote veranderingen in gedrag signaleren. 

 

Wat verwacht onze school van de communicatie met ouders? 

De school verwacht dat de ouders open staan voor communicatie. Wij verwachten dat ouders bereikbaar zijn (telefonisch dan wel persoonlijk). Er moet sprake zijn van wederzijds respect & vertrouwen. 

 

Wat verwacht onze school van de samenwerking met ouders? 

We verwachten dat ouders de regels van de school onderschrijven. We verwachten dat de ouders interesse tonen in hun kind wanneer het gaat om leerresultaten. Dat ouders op (rapport)gesprek komen en op informatie/ouderavonden. We verwachten dat ouders open staan wanneer het gaat om het gedrag van hun kind. We verwachten dat ouders meewerken wanneer hun kind extra (externe) hulp nodig heeft.