Inschrijfformulier

Wij verzoeken u 1 formulier per kind in te vullen.

U kunt alleen documenten en afbeeldingen uploaden

Personalia leerling

Andere naam hanteren: *

Geslacht: *

Deelname Voor- en vroegschoolse educatie: *

Is ingeschreven geweest bij een andere school: *

Huisarts en medisch

Medicijngebruik:

Heeft uw kind de inentingen gehad?

Personalia ouder/verzorger 1

Geheim nummer?

Geslacht: *

Diploma behaald?

Personalia ouder/verzorger 2

Geheim nummer?

Geslacht: *

Diploma behaald?

Ouderlijk gezag

Beide ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag: *

Indien nee, is er een rechterlijke beschikking aanwezig? *

Ouder met langdurig verblijf in het buitenland?

Zo ja, toestemming via mail of anderszins aanwezig?

Gezin

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik/verklaren wij de identiteit van de school, zoals verwoord in de schoolgids, te zullen respecteren.

Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Het formulier dient door beide ouders ondertekend te worden en samen met een kopie van een bewijsstuk van het burgerservicenummer (*) te worden ingeleverd.

 

Geeft u toestemming voor het plaatsen van foto's van uw kind op de website en de Facebookpagina van de school?

Algemene toelichting

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op De Welle.

 

Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

- De directie van de school en het College van Bestuur;

- De inspectie van het basisonderwijs;

- De rijksaccountant van het ministerie van OC&W.

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Burgergegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling-administratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft.

 

Toelichting burgerservicenummer (*)

Het is verplicht een kopie van een bewijsstuk van het burgerservicenummer in te leveren. Het burgerservicenummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:

- Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid hebt gekregen. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuw opgave krijgen;

- Op het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind;

- Op de zorgpas of zorgpolis. Voor alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal hetzelfde, uitgezonderd kinderen die nog geen verblijfstatus hebben.

- Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het burgerservicenummer er daadwerkelijk opstaat.

 

Toelichting burgerlijke staat (**)

Bij gescheiden ouders dient er van uitgegaan te worden dat ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben. De school dient beide ouders te vragen akkoord te gaan met de inschrijving van hun kind op school. Het inschrijfformulier dient dus door beide ouders te worden ondertekend.

Volg bij gescheiden ouders altijd de vragen onder het kopje ‘ouderlijk gezag’.

 

Indien één van de ouders zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en van mening is dat hij/zij zelfstandig bevoegd is om het kind in te schrijven, dan dient hij/zij dit aannemelijk te maken door het verstrekken van een rechterlijke beschikking. In dat geval is het voldoende dat het formulier door deze ouder wordt ondertekend.

Indien een ouder verklaart dat de andere ouder onbekend is en dit invult op het formulier, dan moet de school uitgaan van de juistheid van dit gegeven. Mocht één van beide ouders voor langere tijd afwezig zijn, bijvoorbeeld door werkzaamheden in het buitenland, dan kan toestemming gegeven worden per mail. Dit bericht dient toegevoegd te worden aan het inschrijvingsformulier.

 

Toelichting onderwijsgegevens (***)

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.