Zorg

We denken in kansen in plaats van problemen en zoeken samen met kinderen en hun ouders naar nieuwe mogelijkheden als dat voor de ontwikkeling van kinderen nodig is. Ouders ervaren een enthousiast team dat de ouders betrekt bij de school, bij activiteiten en bij het leerproces van hun kind.

We verzorgen kwalitatief goede lessen en ons onderwijs is doelgericht. We stellen doelen voor de lessen, voor de organisatie en voor de ontwikkeling van het team. We behalen hoge leeropbrengsten door doelgericht te werken. 

We stellen doelen voor de ontwikkeling van de kinderen rekening houdend met hun specifieke onderwijsbehoeften.

 

Ouders ervaren dat de leerkrachten hun kinderen echt zien en zorgen voor zo hoog mogelijke resultaten zonder een kind te overvragen. Kinderen ervaren dat ze gezien en gehoord worden, dat ze er toe doen. We creëren kansen voor kinderen en geven hen tijd en ruimte  en waar nodig ondersteuning om zich nieuwe lesstof eigen te maken. Ze ontwikkelen een groei-mindset en weten: Wat ik nu nog niet kan, kan ik leren.

Leerlingvolgsysteem

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind worden toetsen afgenomen. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld van uw kind.  Ze brengen in kaart waar uw kind goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. De toetsen die wij gebruiken zijn van het leerlingvolgsysteem IEP. 

U kunt daar hier meer over lezen. 

 

Met deze toetsresultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld. Er worden met behulp van deze opbrengsten streefdoelen opgesteld. De streefdoelen passen bij de hoge verwachtingen die we van kinderen hebben. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 gebruiken we de leerlijnen van ons leerlingvolgsysteem Parnassys om de ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen en doelgericht te kunnen werken. 

Opbrengstgericht werken

Tweemaal per jaar, in februari en in juni geven wij een rapport mee aan uw kind. Gesprekken met ouders worden volgens gespreksarrangementen ingepland al naar gelang de ontwikkeling van het kind. Via het ouderportaal kunnen ouders altijd de resultaten van hun kind inzien. 

 

Voor groep 8 is er medio december een adviesgesprek in verband met de schoolkeuze van uw kind. De kinderen van groep 8 maken in april de IEP-eindtoets. Hiervan ontvangt u enkele weken na afname een rapportage. De school informeert u in een aparte brief over de procedure bij de eindtoets en de advisering.

Tevredenheidsonderzoek

We hebben er voor gekozen om de tevredenheid van ouders, kinderen en leerkrachten over het onderwijs dat gegeven wordt,  tweejaarlijks te meten door middel van een enquête.  Deze enquête levert de school gegevens om gericht aan kwaliteitsverbetering te werken. De laatste meting  is in februari 2019 afgenomen. De resultaten van die meting worden besproken met team, leerlingen en Medezeggenschapsraad waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. Daaruit voortvloeiende acties worden opgenomen in het jaarplan van de school.

Scholen op de kaart

Gegevens van alle basisscholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl  . Deze site geeft feitelijke informatie over o.a. de organisatie van de scholen, het leerlingenverloop, het voedingsgebied,  maar ook over de samenstelling van het team. Daarnaast vindt u er ook inspectierapporten en resultaten van de eindtoetsen. Ook de gegevens van onze school zijn daar terug te vinden.